604 374 226
general Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Top Figure Fitness, Provozovatel: Julie Hluscenko, IČO: 07159951, DIČ: CZ8762304386, Hornoměstská 400/28 Velké Meziříčí 59401 1. Obecná ustanovení II. Objednávka III. Kupní cena, daňový doklad IV. Garance vrácení peněz V. Odpovědnost VI.Ochrana osobních údajů VII. Závěrečná ustanovení

ODDÍL I. – OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Top Figure Fitness, Provozovatel: Julie Hluscenko, IČO: 07159951, DIČ: CZ8762304386, Hornoměstská 400/28 Velké Meziříčí 59401 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé Kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://topfigurefitness.cz/, je prodej permanentek. (dále jen předmět koupě). Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

ODDÍL II. – OBJEDNÁVKA

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách http://topfigurefitness.cz/ a že s nimi souhlasí.

ODDÍL II. – KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura – Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem DPH. Možnosti plateb – Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu nebo online platební kartou. Forma platby – Platba je možná jednorázově nebo na splátky. Dodací podmínky – Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem přístup k zakoupenému produktu.

ODDÍL IV. – GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online produktu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: pablosss@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně permanentky. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup fitness centra.

ODDÍL V. – REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:

d.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

e.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

f.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

ODDÍL VI. – ODPOVĚDNOST

Zabezpečení – Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Odpovědnost za obsah webu – Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

ODDÍL VII. – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení prodávajícího – Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: http://topfigurefitness.cz/ochrana-osobnich-udaju/

ODDÍL VIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.9.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://topfigurefitness.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.